باران

چتر لازم نیست ، این هم باران نیست که می بارد اشک های من هستند که مثل باران می بارد برای تو و بخاطر تو