خدا ، گنجشک ، لانه

 

گنجشک به خدا گفت : لانه کوچکی داشتم که آرامگاه خستگیم و سرپناه بی کسیم بود اما طوفان تو آن را از من گرفت ، این لانه کجای دنیای تو را گرفته بود ؟ 

خدا گفت : ماری در راه لانه ات بود و تو خواب بودی باد را گفتم لانه ات را واژگون کند آن گاه تو از کمین مار پرگشودی و چه بسیار بلاهایی که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخاستی .